Adatkezelési Szabályzat

Tisztelt Felhasználó!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - 2016. április 27.- (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett számára elősegítse a jogainak a gyakorlását.

 

Adatkezelőként mindent megteszek annak érdekében, hogy következetesen, és hatékonyan gondoskodjak adatai biztonságáról.

Felhasználóimnak, ügyfeleimnek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri, az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A személyes adatok módosítását, helyesbítését, törlését és egyéb adataival kapcsolatos megkereséseket, szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeim egyikén lehet írásban kérni.

 

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Az adatkezelő megnevezése:  Almási Mariann Annamária EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe:  4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18. II. /11.

Az adatkezelő e-mail címe:  contact@almawork.com

Az adatkezelő telefonszáma:  +36-20/886-47-67

Honlap:  http://www.almawork.com

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Az adatvédelmi tisztviselő megnevezése:  Nagy Magdolna

Az adatvédelmi tisztviselő levelezési címe:  4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18. II. /11.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:  contact@almawork.com

 

A VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Díjbekérő, illetve a jogszabályoknak megfelelő számla/elektronikus számla kiállítása, kiküldése, és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. alapján.

A kezelt adatok köre:

Név, kapcsolattartó neve,  cím, adószám/ közösségi adószám, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

A FACEBOOK-AL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján,

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

A Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a megosztott tartalmat/ weboldalt, tagként csatlakozott 

Az adatkezelés célja:

A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásoknak, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, tematikus szakmai tartalom közvetítése egyéni, közösségi formában.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

A HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az érintett értesüljön a legfrissebb ajánlatokról, érdekességekről.

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

AZ ÜGYFÉLKOMMUNIKÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRÓ ADATKEZELÉS:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az online eszközökön, telefonon, személyesen megadott azon adatok tárolásával, melyek a sikeres kapcsolattartás lehetőségét, a szolgáltatásnyújtás alapjait biztosítják, az Adatkezelő kényelmesebb, magasabb színvonalú szolgáltatást tud biztosítani.

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, skype-elérhetőség, facebook-chat

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK:

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatom Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL:

AZ ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS:

Az adatfeldolgozó/tárhelyszolgáltató megnevezése: DotRoll Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

E-mail cím: support@dotroll.com  Telefonszám: +36-1/432 32 32

Az Adatfeldolgozó, az adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Név: Billingo Technologies Zárkörűen Működő Részvénytársaság  

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely:   1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3.em.

Képviselő neve: Sárospataki Albert vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

E-mail: hello@billingo.hu

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét, kapcsolattartó nevét,  cím, adószám/ közösségi adószám, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám, a számlázáshoz, küldéshez szükséges mértékben kezeli, archiválás céljából rögzíti informatikai rendszerében.

 

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Hírlevélküldést, a ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető

Cégjegyzékszám:  13-06-065996 

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Adószám: 21158218-2-13

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog,
  • az adatok helyesbítéséhez való jog,
  • az adatok törléséhez való jog,
  • az adatok zárolásához való jog,
  • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében 

keresse meg Nagy Magdolna adatvédelmi tisztviselőt, a contact@almawork.com elérhetőségen, vagy a 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18. II. /11. postacímen,

továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatom emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, bírósághoz fordulhat. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A módosítást követő igénybevétellel, elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Hatályba lépés: 2018. május 24.                                                                                                                                                  Módosítva: 2019. január 3., 2020. június 24., 2020. október 26.

Legfrissebb módosítás: 2022. május 16.

 

***

SZERZŐI JOGVÉDELEM

A honlap teljes tartalma, továbbá az "Alma Work" márka, továbbá a "LélekERnyŐ" minden megjelenése (minden felületen) szerzői jogvédelem alatt áll. A kihelyezett tartalmak bármilyen formában való utánközlése akár részben, akár egészben, kizárólag Almási Mariann írásbeli engedélyével lehetséges.

Írásbeli engedély hiányában, másolt tartalom, napi 50.000 HUF bérleti díj megfizetését vonja maga után, az átvett tartalom terjedelmétől függetlenül. Írásbeli engedély hiányában, a másoló automatikusan elfogadja a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

A közösségi felületeken megjelenő posztok változatlan formában történő megosztása, a forrás megtartásával engedélyezett. A megosztás helye, körülményei, felvezetése, ebben az esetben sem sértheti a vállalkozás, a márka, vagy a szerző érdekeit.

Az online vagy telefonos egyeztetések, konzultációk vagy egyéb kontaktusok esetén, kép/hanganyag készítése, kizárólag Almási Mariann írásbeli engedélyével lehetséges.

Tetejére