Általános Szerződési Feltételek
 

amely létrejött egyrészről

Almási Mariann Annamária EV (Székhely: Magyarország, 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18.; Nyilvántartási szám: 50433986; adószám: 67575347-1-29; telefon: +36/20-886-47-67; e-mail elérhetőség: contact@almawork.com) – a továbbiakban: Szolgáltató

másrészről

Szolgáltató www.almawork.com  honlapján elérhető szolgáltatások igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó

a továbbiakban együttesen: szerződő felek között, az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya:

1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.almawork.com weblap (a továbbiakban: Honlap), amelyen keresztül konzultációs, oktatási-, és tanácsadási feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatások) lát el.

2. Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy, - egyes szolgáltatások esetén - jogi személy/ hivatalos képviseletére jogosult személy.

3. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját életvezetéséért, döntéseiért.

4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlaphoz kötődő, olvasható információk, blog - bejegyzések, anyagok általánosak, és tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége. 

5. A Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt Honlap használatával, illetve a honlapon az egyes regisztrációs felületeken történő adatok beküldésével - Jelentkezési űrlap kitöltése, regisztrációs, feliratkozási felületeken – (box-ok) - történő adatbeküldések, e-mail-es egyéb megállapodások) igénybevétele esetén, a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. 

 

A szolgáltatás tartalma:

 
1. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére szolgáltatásokat, különböző módszerek igénybe vételének lehetőségével konzultációkat biztosít.

2. A szolgáltatások fantázia neve: továbbiakban, elnevezése és rövid meghatározása

Az „Online konzultációk” online formában igényelhető személyes szolgáltatások

a.) A "Lélekerős Vezetés" elnevezésű szolgáltatás – vezetői konzultáció, megállapodás/igény szerinti témá(k)ban

b.) A "Lélekerős Nő" elnevezésű szolgáltatás – egyéni konzultáció, megállapodás/igény szerinti témá(k)ban

c.) LélekERnyŐ "lelki kísérő konzultáció" elnevezésű szolgáltatás –un. lelkigondozói szemléletű konzultáció, mely az ember transzcendens vonásait is figyelembe vevő mentálhigiénés szolgáltatás

d.) "Lélekerős Programok" elnevezésű szolgáltatás - egy, vagy több résztvevővel, előre meghirdetett tartalommal, adott kezdő- és záró dátummal.

 

3. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy díjfizetés ellenében a 2. pontban felsorolt szolgáltatásokat vehessen igénybe. Fenti szolgáltatások igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. 

4. A fenti szolgáltatásokat, és a díjak mértékét a Honlap, (az aktuális kampány sales oldala/csomag ajánlatokban) tartalmazza; egyéni ajánlat kérése esetén a Szolgáltató vállalja, hogy e-mail-ben megküldi a Felhasználó részére.
 

 A szolgáltatás igénybe vétele:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele, az alábbiak szerint történik:

 

1. A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon, az egyes szolgáltatásoknál elhelyezett jelentkezési űrlap kötelező pontjainak kitöltésével, illetve legördülő menüből kiválasztott szolgáltatáscsomag megjelölésével, a jelentkezem gombra kattintva, online szolgáltatást vehet igénybe. (amennyiben van aktuális online ajánlat)

2. Ettől eltérő, e-mail-ben, illetve telefonos egyeztetéssel kiegészített módon történő szolgáltatásigénylést követően is az alábbi ügymenet érvényes:

3. A szolgáltatásigénylést követően a jelentkezésről, a kapcsolatfelvétel menetének leírásával, továbbá az egyéb tudnivalókkal együtt a Felhasználó, az általa megjelölt e-mail címre visszaigazolást kap.

4. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a Felhasználó között.

5. Felhasználó továbbá, e-mailben Díjbekérő nyomtatványt kap, az áltata megadott számlázási adatokkal, és a kiválasztott szolgáltatás díjának, határidejének és kiegyenlítés módjának feltüntetésével.

6. Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételének megkezdése előtt teljesíti a díjfizetést, ezt követően kerülhet sor a számla kiállítására, és a szakmai teljesítésre.

7. Az online szolgáltatások a Felhasználó által kiválasztott tartalommal („Lélekerős Vezető”, „Lélekerős Nő”, valamint a LélekERnyŐ "lelki kísérő konzultáció", alapesetben video hívás igénybe vételével történik

(az első kapcsolatfelvételt követően, a Szolgáltató vagy a Felhasználó javaslatára, a megállapodás ezen részének, közös megegyezés alapján történő módosítása alapján, ettől el lehet térni).

8. A Felhasználó az egyéni szolgáltatásokat előzetes időpont egyeztetést követően veheti igénybe, mely történhet írásban, vagy szóban, minkét esetben írásban rögzítésre kerül.

9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáscsomag kezdő napjai meghatározottak, azonban ezek közül tud a Felhasználó választani, illetve adott kampányra való jelentkezéssel ez automatikus. A csomagok szakmai tartalma kötött, így az azokhoz tartozó konzultációk (kezdő,időközi és záró-konzultációk) meghatározott, azonban ezen keretek között rugalmasan megválasztható, egyes csomagok esetén számuk bővíthető. Ezen időpontok rögzítésre kerülnek.

10. A lefoglalt időpontban az e-mail-ben megküldött skype/videotelefon elérhetőségen a Szolgáltató elérhető, a (Videó) Hívás gomb megnyomásával indítható a konzultáció.

11. Szolgáltatáscsomag esetén a szakmai anyagokat, illetve azok elérhetőségét e-mail-ben küldi meg a Szolgáltató, a program ütemezése szerint.

12. A szolgáltatáscsomagok kizárólag adott időszakban vehetőek igénybe, mely az ajánlatban rögzítve van (pl. 40 napos program) továbbá a program Felhasználó általi megkezdésekor rögzítve van.

12.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag aktív együttműködése esetén vihető végig a folyamat, és a szakmai standard-ek alapján, az adott szakasz feldolgozása nélkül, a további szakaszok nem folytathatók.

12.2 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy együttműködése elmaradása, időszakos megszakadása esetén, a szakasz-zárók, a program előzetesen rögzített idejéig pótolhatóak a csomag alapárában.

12.3 Továbbá a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a programcsomag az együttműködése megszakadása esetén is teljesítettnek számít, a Szolgáltató rendelkezésre állása okán.

12.4 A késedelmes felhasználásból eredő, fel nem használt konzultációs lehetőségek, szakmai anyagok, az előzetesen rögzített időn túl, pótdíj felszámítása esetén vehetőek igénybe, ami nem automatikus, írásban szükséges igényelni a program zárásáig, vagy, az azt követő 5. napig.

12.5 Ezen pótdíjköteles hosszabbítás-igénylés hiányában, a Szolgáltató, a rögzített időponton túl, nem köteles biztosítani az elmaradt szolgáltatáselemeket a 12.3 pont alapján.

 12.6 A Szolgáltató a hosszabbítás igénylése esetén, az arra az időszakra adott elfoglaltságai alapján ad pótidőpontokat.

13.1 A konzultációra történő időpont egyeztetésére – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 36 órával van lehetőség.

13.2 Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 24 órán belül kerül sor, Felhasználó a díjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online konzultációt nem veszi igénybe.

13.3 Amennyiben a Felhasználó késik a megbeszélt időpontról, a konzultáció záró-időpontja nem változik automatikusan. Amennyiben a Szolgáltató időbeosztása engedi, pótdíj felszámítása mellett hosszabbítható.

13.4 Amennyiben valamely okból a Szolgáltató késik a megbeszélt időpontról, köteles az elmulasztott időtartammal meghosszabbítani a konzultáció idejét, amennyiben ez nem felel meg a Felhasználó időbeosztásának, akkor a következő időponthoz kapcsoltan köteles bepótolni.

14. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online konzultáció nem minősül egészségügyi vagy pszichoterápiás ellátásnak,  továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fizikai, vagy pszichiátriai problémák esetén más szakemberek, orvosi kezelés/kivizsgálás igénybe vételét javasolja.

15. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

 A szolgáltatás ellenértéke:

1. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ASZF A szolgáltatás tartalma cím 2. pontban rögzített szolgáltatások díjkötelesek, ezek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes időpont/kezdő dátum egyeztetése alapján történik.

2. A fenti szolgáltatásokat, és a díjak mértékét a Honlap (az aktuális kampány sales oldala/csomag ajánlataiban) tartalmazza;  egyéni ajánlat kérése esetén a Szolgáltató vállalja, hogy  e-mail-ben megküldi a Felhasználó részére.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások díjazása a Szolgáltató rendelkezésre állása vagy a szolgáltatás biztosítása alapján történik, függetlenül a szolgáltatás igénybevételétől, illetve eredményétől.

 

Díjfizetés:

1. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:

- bankszámlára történő befizetéssel, utalással

- készpénzes fizetéssel (Erre a fizetési módra kizárólag a Szolgáltatóval egyeztetett helyszínen, vagy alapesetben, Debrecenben van lehetőség)

 

2. A díjbekérés folyamata:

2.1 Felhasználó e-mailben Díjbekérő nyomtatványt kap az áltata megadott számlázási adatokkal, és a kiválasztott szolgáltatás díjának, határidejének és módjának feltüntetésével.

2.2 Utalás esetén a díjbekérő számát szükséges feltüntetni a megjegyzés rovatban.

2.3 Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételének megkezdése előtt teljesíti a díjfizetést, ezt követően kerülhet sor a számla kiállítására, és a szakmai teljesítésre.

2.4 A teljesítés időpontja a Díjbekérőn szereplő díj értékének jóváírása a Szolgáltató bankszámláján, vagy az előre egyeztetett készpénzes fizetés esetén, legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének napja.

3. A Felhasználó köteles valós, és minden szükséges adatot megadni a számla kiállításához.

4. A Felhasználónak lehetősége van a Díjbekérő megérkezését követően, az esetlegesen tévesen szereplő adatok Szolgáltató általi módosításának igénylésére, a szükséges változtatás írásbeli, és egyértelműen beazonosítható jelezése esetén, a számla kiállításáig.

5. A Szolgáltató a számlát alapesetben a számlázóprogramon keresztüli értesítőlevelében, vagy közvetlen e-mailben, vagy ennek hiányában, az ügyfél kérésre személyesen, illetve egyszerű levélben, postai úton juttatja el a Felhasználónak.

6. A Szolgáltató pótdíjat számíthat fel abban az esetben, ha a számlázás speciális, idő-vagy költségráfordítást igényel, (pl. külföldön élő Felhasználók esetében) ezt jelzi a Felhasználó felé.

 

Az elállás/felmondás

A Felhasználó jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát –  a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével – írásban köteles eljuttatni a Szolgáltató székhelyére.

 

Hírlevél:

1. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén, (azaz Honlapon elhelyezett valamely, vagy több regisztrációs boksz kitöltésével, és az „Adatok beküldése” gombra kattintással) a Szolgáltató megkeresheti Őt a közvetlen üzletszerzés módszerével, számára hírleveleket, szakmai anyagokat küldhet, illetve amelyben a Szolgáltató ajándékairól, promócióiról, aktuális híreiről, eseményeiről adhat tájékoztatást.

2. A hírleveleket Szolgáltató a ListaMester szoftvere segítségével továbbíthatja, amelynek megfelelően a hírlevelet kérő Felhasználó vonatkozó adatait a fenti szolgáltató rendszere tárolja és kezeli, ezen tevékenységre fenti szolgáltató adatkezelési és egyéb szabályai, rendelkezései irányadóak.

3. A Felhasználó ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása:

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. április 15. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos.

2. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal a honlapján közzéteszi.


 Egyéb rendelkezések:

1. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, blog - bejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.

2. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Debrecen, 2017. április 1.

Az Általános Szerződési Feltételek 2019/1. számú módosítása: Debrecen, 2019. január 23.

A szolgáltatás tartalma, 2. pontban, és A szolgáltatás igénybevétel 7. pontjában, az aktuális szolgáltatások elnevezésében.

Az Általános Szerződési Feltételek 2020/1. számú módosítása: 

A szolgáltatás tartalma, 2. pontban, és A szolgáltatás igénybevétel 7. pontjában, az aktuális szolgáltatások elnevezésében.

Debrecen, 2020. január 31.

 

 

Tetejére